Heath and Moorland Geometridae

A-E, [F-T]


Angerona prunaria

Cepphis advenaria

Chesias legatella

Chesias rufata

Chiasmia clathrata

Colostygia olivata

Dysstroma citrata

Dysstroma truncata

Ematurga atomaria

Epirrhoe tristata

Epirrita dilutata

Eulithis populata

Eulithis testata

Eupithecia absinthiata

Eupithecia nanata

A-E, [F-T]


Pictures © 2003, 2004, 2007 J.K. Lindsey

Back to Heath and Moorland