Tussilago farfara

Syrphidae Flower Visitors:
Cheilosia grossa

Cheilosia pagana

Episyrphus balteatus

Eristalis arbustorum

Eristalis interrupta

Eristalis pertinax

Eristalis similis

Eristalis tenax

Eupeodes luniger

Melangyna lasiophthalma

Neoascia podagrica


Picture © 2003, 2004, 2009 J.K. Lindsey

Back to Tussilago farfara