Euscelis lineolatus

Poaceae Food:
Dactylis glomerata Sap

Holcus lanatus Sap

Lolium perenne Sap

Poa pratensis Sap


Picture © 2003, 2004 J.K. Lindsey

Back to Euscelis lineolatus