Heracleum sphondylium

Geometridae Flower Visitors:
Chiasmia clathrata

Deileptenia ribeata

Epirrhoe alternata

Eupithecia pygmaeata

Isturgia limbaria

Perizoma alchemillata

Siona lineata

Xanthorhoe fluctuata

Xanthorhoe montanata


Picture © 2003, 2006, 2007, 2008 J.K. Lindsey

Back to Heracleum sphondylium