Heracleum sphondylium

Sciaridae Flower Visitors:
Bradysia alpicola

Bradysia nitidicollis

Phytosciara prosciaroides

Sciara flavimana

Sciara hemerobioides


Picture © 2003, 2004, 2009 J.K. Lindsey

Back to Heracleum sphondylium