Malus sylvestris

Nepticulidae Parasites:
Ectoedemia atricollis

Stigmella incognitella

Stigmella magdalenae

Stigmella malella

Stigmella oxyacanthella


Picture © 2003, 2004 J.K. Lindsey

Back to Malus sylvestris