Eupithecia lanceata

Pinaceae Food:
(Oligophagous)

Abies alba

Larix

Pinus sylvestris


Picture © 2003, 2004, 2007 J.K. Lindsey

Back to Eupithecia lanceata