Scaeva pyrastri

Apiaceae Food:
Aegopodium podagraria Nectar, Pollen

Anthriscus sylvestris Nectar, Pollen

Heracleum sphondylium Nectar, Pollen


Picture © 2003, 2004, 2009 J.K. Lindsey

Back to Scaeva pyrastri